Kloakering af Sundmolen

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan nr. 524 for Sundmolen og  Kronløbsøen. Baggrunden for lokalplanforslaget er, at området overgår fra erhverv til blandet boliger og serviceerhverv. Området byudvikles dels ved omdannelse af de nuværende erhvervsarealer og dels ved at området deles op i to større øer, der er indbyrdes forbundet ved broer.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR for så vidt angår husspildevand. Regnvandssystemet er privat ejet. Projektområdet er i dag separatkloakeret efter det 2-strengede princip. Spildevand ledes til rensning på Renseanlæg Lynetten, mens vej- og tagvand ledes til havnen.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR. Projektområdet separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Spildevandet skal ledes til Renseanlæg Lynetten. Vejvand skal renses lokalt før udledning, og tagvand udledes uden forudgående rensning. Såfremt udledningen af tagvand sker direkte fra matriklen, forbliver regnvandsledningen for tagvand privat. 

B.15

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken, i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.                                                                                                                               

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.                                                                                                                                                                                                                              

Miljøforhold

En omlægning af kloaksystemet fra et 2-strenget til et 3-strenget system vil ikke betyde ændringer af miljøpåvirkningen. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler