Kloakering af Strandlodsvej

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har 15. december 2016 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 449, Strandlodsvej. Lokalplanen muliggør at 80% af etagearealet bruges til boligformål i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Tagvand og vejvand fra projektområdet vil blive udledt til Øresund via skybrudssystemet, mens spildevand vil blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. For bygherre betyder dette, at spildevand og regnvand skal separeres internt og holdes adskilt. 

 

B.40

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning og udledning af  separat regnvand, vil belastningen på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 23.136 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler