Kloakering af Store Torv, Tingbjerg

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget forslag til lokalplan for Store Torv, Tingbjerg. Lokalplanen muliggør etablering af 30.000 etagemeter fordelt på bygninger til boliger, serviceerhverv, plejecenter og daginstitution.

Status

Projektområdet er i dag offentligt forsynet. Projektområdet er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra projektområdet vil blive udledt til Fæstningskanalen -eventuelt via skybrudssystemet, mens husspildevand vil blive ledt til Renseanlæg Damhusåen.  For bygherre betyder dette, at spildevand og regnvand skal separeres internt på matriklerne og holdes adskilt. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og alt spildevand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

B.35

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Fortætning af projektområdet ved opførelse af yderligere boliger vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Damhusåen, mens separatkloakering vil betyde en forøget udledning af vej- og tagvand og en mindsket belastning af fælleskloakken.  Projektet vil være med til at reducere overløbene til de nordlige recipienter, og området vil bidrage til den samlede udledning med 15.000 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler