Kloakering af Solvang-Kvarteret

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplan for Solvang Kvarteret. Området overgår fra butikscenter til boligområde.

Status

Projektområdet er i dag offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken .

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand.  Bygherre skal derfor internt separere regn- og spildevand. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, enten via rør eller skybrudsvej, tilsluttes oplandet fælleskloakken. Spildevandet og regnvand ledes indtil videre til Renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens Pumpestation.

B.22

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Ændringen af kloakeringsformen og opførelsen af en række nye boliger vil medføre en øget tilledning af spildevand til Renseanlæg Lynetten. Når HOFOR har etableret en mulighed for afledning af separat regnvand vil det medføre en øget udledning af regnvand.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler