Kloakering af Sølund

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Fremtidens Sølund, der muliggør opførelse af ny bebyggelse med plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger og en daginstution.

Status

Projektområdet er offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Husspildevand og regnvand fra projektområdet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvand fra projektområdet vil blive udledt til Sortedams Sø, mens spildevand vil blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken. For bygherre betyder det, at spildevand og regnvand skal separeres internt i projektområdet. Indtil HOFOR har etableret  afledning til recipient, vil  både spildevand og regnvand blive ledt til fælleskloakken.

B.31

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Fortætningen af området vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten, mens separatkloakering vil medføre en forøget udledning af regnvand til Sortedams Sø, og en mindsket belastning af fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler