Kloakering af Rentemestervej (ISS grunden)

Indledning

Borgerrepræsentationen har offentliggjort et forslag til lokalplan for Rentemestervej på den gamle ISS-grund, der muliggør opførelse af blandet boliger og erhverv. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 439, som er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for regnvand og spildevand. Regnvandet ledes eventuelt til en kommende skybrudsvej på Møntmestervej og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Indtil der er etableret en mulighed for afledning af regnvand vil spildevand og regnvand tilsluttes fælleskloakken. 

B.69

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 3.700 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
609 Utterslev      
673 Utterslev      
98 Utterslev      
586 Utterslev