Kloakering af Østre Gasværk Teatergrund

Indledning

Borgerrepræsentation har 9. januar 2019 vedtaget lokalplan 568 om Østre Gasværk Teatergrund, som åbner mulighed for, at der opføres en ny bebyggelse med plads til ungdomsboliger, teatersal og en parkeringskælder. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 227, der er fælleskloakeret. Regnvand og spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakers efter det 3-stregnede princip for regnvand, vejvand og spildevand. Indtil der er etableret en mulighed for afledning af separat regnvand og vejvand, vil regnvand, vejvand og spildevand blive koblet på fælleskloakken.

Spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, mens regnvand og vejvand renses og udledes til skybrudssystemet.

 

B.77

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands-, vejvands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret med hensyn til spildevand, vejvand og regnvand.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand og vejvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca 1.300 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
6157  Udenbys Klædebo Kvarter