Kloakering af Ny Tøjhus

Indledning

Borgerrepræsentationen har godkendt, at tillæg 4 til lokalplan 327 sendes i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at udvide hotellet med op til 26.500 m2, at etablere en kontorbygning på 10.000 m2 og at opføre en integreret institution på 1.500 m2.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 233, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til Stadsgraven og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken. 

B.68

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført vil projektområdet fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca 2.600 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
530 Amagerbros Kvarter