B.84 Kloakering af Nordhavn Fase II

Indledning

I Kommuneplan 2019 er Nordhavn udpeget som byudviklingsområde. Lokalplanen 594 “Svanemølleholm” blev endelig vedtaget den 8. oktober 2020. Lokalplanen skal gøre det muligt, at Svanemølleholm ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles med op til 110.000 kvm serviceerhverv. Desuden har Vejdirektoratet planlagt at anlægge Nordhavnstunnelen.

Status

Byudviklingsområdet er beliggende i kloakoplande 228 og 401, som begge er separatkloakerede. Området er privat forsynet (ledningerne ejes af By og Havn). Spildevandet ledes til HOFORs kloak  og videre til Renseanlæg Lynetten via Strandvængets Pumpestation, mens regnvandet ledes til Øresund lokalt. 

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og regnvand. HOFOR etablerer stik til spildevand på matrikelgrænsen og stik til vejvand efter behov, mens overfladevand, der kan udledes uden forudgående rensning, håndteres af et privat spildevandslaug bestående af alle grundejere.  

B.84

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.  

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.  

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.   

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er etableret 3-strenget kloakering med rensning af vejvandet inden udledning, og udledning af tag- og overfladevand, der kan udledes uden forudgående rensning, vil forureningsbelastningen af havnen mindskes.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

 0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
6 Udenbys Klædebo Kvarter      
5939 Udenbys Klædebo Kvarter       
5964 Udenbys Klædebo Kvarter      
5965 Udenbys Klædebo Kvarter      
5966 Udenbys Klædebo Kvarter      
5967 Udenbys Klædebo Kvarter       
5983 Udenbys Klædebo Kvarter       
6220 Udenbys Klædebo Kvarter       
6308 Udenbys Klædebo Kvarter      
6375 Udenbys Klædebo Kvarter       
6378 Udenbys Klædebo Kvarter       
6379 Udenbys Klædebo Kvarter       
6380 Udenbys Klædebo Kvarter       
6381 Udenbys Klædebo Kvarter       
6382 Udenbys Klædebo Kvarter       
6383 Udenbys Klædebo Kvarter       
6384 Udenbys Klædebo Kvarter       
6386 Udenbys Klædebo Kvarter       
6387 Udenbys Klædebo Kvarter