Kloakering af Nordhavn, etape 1, Århusgade

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Århusgadekvarteret, der muliggør at der sker en byudvikling af 1. etape af Nordhavn.

Status

Der er gennemført en separatkloakering af området på privat initiativ  efter det tre-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Husspildevandet går til rensning på Renseanlæg Lynetten og tagvandet ledes direkte i havnen. En delmængde af vejvandet fra trafikbelastede veje ledes til lokalt forsøgsrenseanlæg, hvor det renses før udledning til havnen. Den øvrige del af det trafikbelastede vejvand ledes midlertidigt til centralrenseanlæg, men er forberedt til at kunne kobles på vejvandsrenseanlægget, hvis forsøget viser gode resultater. Det eneste der resterer i projektet er, at HOFOR overtager det fælles private spildevandsanlæg.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Husspildevandet ledes til rensning på Renseanlæg Lynetten og tagvandet ledes direkte i havnen. En delmængde af vejvandet fra trafikbelastede veje ledes til lokalt forsøgsrenseanlæg, hvor det renses før udledning til havnen. Den øvrige del af det trafikbelastede vejvand ledes midlertidigt til Renseanlæg Lynetten, men er forberedt til at kunne kobles på vejvandsrenseanlægget, hvis forsøget viser gode resultater.

B.13

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af projektområdet skal ske på privat initiativ, i takt med at behovet opstår.  Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakering af området ændrer ikke på de udledte mængder af regnvand fra området.Først når separatkloakeringen fuldføres med udledning direkte til recipient af det separerede regnvand, vil der indtræde en stigning i de udledte mængder af regnvand og et fald i de regnvandsmængder der ledes til renseanlæg.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler