Kloakering af Margretheholm

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Margretheholm, der muliggør at det tidligere industriområde overgår til beboelse. Opførelse af beboelse er færdiggjort og ibrugtaget.

Status

Projektområdet er forsynet  af HOFOR, og er separatkloakeret efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand.

 

Plan

Separatkloakeringen er færdiggjort, men kloakken er endnu ikke overtaget af HOFOR.

 

B.11

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af projektområdet skal ske på privat initiativ, i takt med at behovet opstår.  Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

HOFORs overtagelse af ejerskabet ændrer ikke på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler