Kloakering af Lindgreens Allé

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Lindgreens Allé, som muliggør at der opføres ca. 60.500 etagemeter boliger.

Status

Projektområdet er i dag offentligt forsynet, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Kløvermarkens Pumpestation.

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Da området er beliggende op til skybrudsløsninger, skal projektområdet separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand.  Indtil der er etableret en mulighed for videre afledning, enten via rør eller skybrudsvej, vil oplandet være tilsluttet fælleskloakken, og spildevandet og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.28

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Opførelse af nye boliger vil medføre en forøget belastning med husspildevand til Renseanlæg Lynetten, mens separatkloakering vil betyde en forøget udledning af regnvand og en mindsket belastning af fælleskloakken.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler