B.81 Kloakering af Kulbanevej Øst

Indledning

Borgerrepræsentationen har den 17. september 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget for Kulbanevej Øst. Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle et område ved Kulbanevej/Retortvej med bl.a. boliger og daginstitution med op til 45.000 m².

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 321, der er fælleskloakeret. Spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. 

Plan

Området skal fortsat være forsynet af HOFOR og skal kloakeres efter det 2-strengede princip. Spildevandet ledes fortsat til Renseanlæg Damhusåen, og regnvandet ledes til regnvandsbassin i den vestlige ende af området. Bassinet etableres som et skybrudsprojekt – se projekt K1.68 KV33 Kulbanevej. Herfra ledes regnvandet via ledning til rensning i Vigerslevparken før udledning til Harrestrup Å.  

B.81

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.   

 Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.  

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.  

Miljøforhold

Opførelse af boligblokke vil medføre en øget belastning af Renseanlæg Damhusåen. Samtidig vil der gennemsnitligt blive udledt ca. 11.600 m³ renset regnvand per år til Harrestrup Å,  mens denne mængde regnvand vil blive fjernet fra fælleskloakken og dermed mindske presset på kapacitet for fælleskloakken og renseanlægget under regn. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

6  mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
3188b Utterslev      
3257 Utterslev