Kloakering af Kalvebod Brygge Vest

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Kalvebod Brygge Vest, som muliggør at området overgår fra erhvervsområde (rangerterræn) til blandet erhvervsområde og grønt område. 

Status

Kloakken indenfor projektområdet er i dag privat ejet. Spildevand og regnvand ledes til HOFORs fælleskloak . 

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og er beliggende tæt ved havnen, og skal derfor separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. 

 

 

B.5

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Sydhavnen. Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler