Kloakering af Holmen II

Indledning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. oktober 2017 en startredegørelse for tillæg nr. 5 til lokalplan nr. 331 Holmen II. Tillægget muliggør, at der etableres en parkeringskælder under Sydøen med park i terrænniveau med plads til små cafeområder.

Status

Projektområdet er beliggende i kloakopland 203, der er separatkloakeret. Der er alene kloakeret for vejvand på Sydøen. Kloakken er privat ejet.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvandet ledes til havnen, mens spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Margretheholm.

B.67

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejer etablerer en parkeringskælder som erstatning for den nuværende parkeringsplads på Nordøen. På terræn etableres en park med op til 1.000 mcafér, udeservering og toiletfaciliteter. Den endelige udformning og placering afventer afholdelse af arkitektkonkurrence. 

Spildevand fra projektområdet og afløb fra parkeringskælder ledes samlet til stik efter HOFORs anvisning. Regnvand fra projektområdet afledes til havnen på privat foranstaltning.

Såfremt der anlægges én central pumpestation under terræn (i parkeringskælderen) skal etablering, drift og vedligehold ske på privat initiativ. Etableres en pumpestation i terræn skal HOFOR overtage ejerskabet, drift og vedligehold efter gældende regler i "Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S" og "Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.". 

Miljøforhold

Projektet medfører ikke ændringer i miljøforholdene. 

 

 

Økonomiske forhold

Grundejer og HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
657 Christians Kvarter