Kloakering af Grønttorvet

Indledning

Borgerrepræsentation har vedtaget lokalplaner for de matrikler, hvor Grøntorvet er beliggende, der muliggør at det tidligere industriområde overgår til beboelse og serviceerhverv. 

Status

Projektområdet er  forsynet af HOFOR. Projektområdet er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.  

Plan

Området vil fortsat være forsynet af HOFOR. Delområdet med ny bebyggelse skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. For bygherre betyder det, at spildevand og regnvand skal separeres internt og holdes adskilt. Der er planlagt en skybrudstunnel fra Valby Parken og op til F.L. Smidth grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, enten via rør eller skybrudsvej, skal projektområdet tilsluttes fælleskloakken. Spildevand og regnvand fra projektområdet skal, indtil videre, ledes til Renseanlæg Damhusåen.  

B.9

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakering af området vil ikke i første omgang ændre på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området. Først når separatkloakeringen fuldføres med udledning af regnvand via skybrudstunnelen til recipient, vil der ske en ændring af de udledte mængder af regnvand og et fald i de regnvandsmængder, der ledes til renseanlæg.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler