Kloakering af Gammel Køge Landevej 59-65

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 9. maj 2019 vedtaget en lokalplan nr. 574 Gammel Køge Landevej med tilhørende kommuneplantillæg nr 25. Lokalplanen muliggør opførelse af 26.800 m2 erhvervsejendom. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakopland 321, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Regnvandet skal ledes til den kommende skybrudsvej på Carl Jacobsens Allé. Indtil der er er skabt mulighed for videre afledning, vil oplandet blive tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

B.73

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakeringen blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 3.900 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
1474 Valby