Kloakering af F. L. Smidth Grunden

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for F.L. Smidtgrunden der muliggør at det tidligere indistriområde omdannes til blandet beboelse og serviceerhverv. 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand.  

 

 

B.8

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Omlægning af kloakken i området ændrer ikke på de udledte mængder af spildevand og regnvand fra området i første omgang. Først når separatkloakeringen fuldføres med udledning direkte til recipient via skybrudsledningen af det separerede regnvand, vil der indtræde en stigning i de udledte mængder af regnvand og et fald i de regnvandsmængder der ledes til renseanlæg. Opførelse af en række nye boliger vil betyde en forøget spildevandsbelastning for renseanlægget.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler