Kloakering af F. L. Smidth-Grunden II

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget et nyt tillæg til lokalplan for F.L. Smidth II, som muliggør opførelse af nyt byggeri på 75.500 m2

 

 

 

 

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR og beliggende i kloakoplandene 325 og 321, som begge er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal seperatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til til Valby Skybrudstunnel, mens spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. Indtil skybrudstunnellen er etableret kobles både regnvand og spildevand på fælleskloakken.

 

 

 

 

B.66

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakeringen blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 10.500 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig Permanent
2055 Valby