Kloakering af Englandsvej 51

Indledning

Borgerrepræsentationen har i august 2019 offentliggjort et forslag til lokalplan, der muliggør opførelse af en boligbebyggelse indenfor lokalplanarealet.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 274, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

B.65

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakeringen blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 2.000 m3 regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
1850 Sundbyvester      
5d Sundbyvester      
11a Sundbyvester