Kloakering af Enghave Brygge

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en lokalplan for Enghave Brygge, der muliggør at det tidligere industriområde overgår til bolig- og erhvervsomåde.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR for så vidt angår spildevand. Regnvandssystemet er privat ejet. Spildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen, mens regnvand ledes til havnen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip, hvor husspildevand og vejvand håndteres i samme ledning efter princippet om begrænset fællessystem og tagvand håndteres i en ledning for sig selv. HOFOR forestår håndteringen af husspildevand og vejvand, mens udledning af tagvand til havnen som udgangspunkt skal ske på privat initiativ. I tilfælde af, at udledningen af tagvand til havnen kræver, at en anden matrikel krydses, overtager HOFOR den del af ledningen, der ligger på anden matrikel. Husspildevandet ledes til Renseanlæg Damhusåen. Den første del af en regnhændelse (first flush) fra veje ledes til Renseanlæg Damhusåen, mens den sidste del af vejvandet ledes til havnen. Tagvand ledes til havnen.

B.25

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og en øget udledning af vejvand til havnen.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler