Kloakering af Drejervej

Indledning

Teknik og Miljøudvalget har i maj 2019 godkendt en startredegørelse om Drejervej, der muliggør opførelse af en blanding af bolig og serviceerhverv på ialt 14.670 mnybyggeri.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplandene 439 og 441, som begge er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip. Regnvandet ledes på sigt til en planlagt  skybrudsledning på Drejervej. Indtil denne er etableret bliver husspildevand og regnvand ledt til fælleskloakken.

B.64

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger.

Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret. 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med ca. 5.000 m3 regnvand pr år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
1260 Utterslev      
6do Utterslev