Kloakering af Carlsberggrunden

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget en række lokalplaner for Carlsberggrunden, der muliggør at området overgår fra erhverv til blandet bolig og serviceerhverv. 

Status

Projektområdet er offentligt forsynet og er beliggende i et fælleskloakeret opland.

 

 

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet.  Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Husspildevand ledes fortsat til Rensanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarken, mens regnvand ledes via skubrudssystemet til Enghaveparken og videre til Sydhavnen. For bygherre betyder det, at spildevand og regnvand skal separeres internt på matriklerne.

 

B.7

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Opførelse af boliger vil medføre en øget spildevandsbelastning af Renseanlæg Lynetten, mens separatkloakering vil betyde en forøget udledning af regnvand og en mindsket belastning af fælleskloakken. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler