Kloakering af August Schade Kvarteret

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplan om August Schade Kvarteret. Det skal udvikles et blandet byområde, herunder kontorer, boliger, caféer og handelsliv på det åbne areal mellem Danmarks Radio og Grønjordsvej i Ørestad Nord.

Status

 

Projektområdet er i dag offentligt forsynet, og ligger i et fælleskloakeret opland. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej .

Plan

Projektområdet skal fortsat være offentligt forsynet. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip for spildevand, vejvand og tagvand. Spildevand, vejvand og tagvand holdes adskilt og afleveres til henholdsvis spildevandssystemet, vejvandssystemet og tagvandssystemet. Tagvand afledes til kanalerne i Ørestad. Det nyudviklede område skal være medlem af Vandlauget for Ørestad og bidrage til drift og vedligehold af kanalerne i Ørestad.

 

B.20

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Den ændrede kloakeringsform vil medføre en øget lokal udledning af renset vejvand og tagvand til Ørestadskanalerne.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler