Kampsportens Hus

Indledning

Borgerrepræsentationen har i budget 2019 afsat midler til at etablere Kampsportens Hus. Det nye byggeri kommer til at bestå af cirka 3.000 m2 bruttoetageareal. 

Status

Projektområdet er delvist forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 443, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via pumpestationen Strandvænget.

Plan

Projektområdet skal fortsat forsynes af HOFOR, og projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

B.49

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Kloakering af området skal ske på privat initiativ. Når byggemodningen er afsluttet, overtager HOFOR kloakken i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, herunder om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter gældende regler i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part.  Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 300 m3 separat regnvand pr. år.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matr. Nr.  Ejerlav   Arealervhervelse Rådighedsindskrænkning 
Midlertidig Permanent
6bp Utterslev, København      
6bq Utterslev, København      
7000x Utterslev, København