Enghavevej 81

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan "Enghavevej 81" med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanen muliggør at boligselskabet KAB  opfører et nyt hovedsæde med et etageareal på 7.400 m2.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplandet 242B, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Regnvandet skal udledes til havnen via skybrudssystemet. Indtil der er etableret mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten.

B.46

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 2.000 m3 separat regnvand pr. år. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler