B.79 De Gamles By

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 14. maj 2020 vedtaget en helhedsplan og en startredegørelse for lokalplanen “De Gamles By”, som muliggør opførelsen af en skole og et nyt Center for Diabetes. 

Status

Projektområdet er i dag forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplande 223 og 255, der er fælleskloakeret. Spildevandet og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.  

Plan

Projektområdet skal fortsæt være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. Regnvandet ledes til den nærmeste skybrudsvej og spildevandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. Indtil der er skabt mulighed for afledning af separat regnvand, vil både regnvand og spildevand ledes til fælleskloakken.  

B.79

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. 

 

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen af fælleskloakken mindskes. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med cirka 1333 m³ separat regnvand pr år.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR  

0 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme B 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
2163b  Udenbys Klædebo Kvarter      
2163c  Udenbys Klædebo Kvarter      
2163d  Udenbys Klædebo Kvarter      
5750  Udenbys Klædebo Kvarter      
6018 Udenbys Klædebo Kvarter      
6181  Udenbys Klædebo Kvarter      
7000ed Udenbys Klædebo Kvarter