Byudvikling i Ørestaden

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget tillæg nr 2 til lokalplanen for Ørestad Syd. Lokalplanen muliggør at der bygges boliger og institutioner mv. i området.

Status

Projektområdet er er beliggende udenfor kloakopland. 

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 3-strengede princip, hvor spildevand og  vejvand holdes adskilt og afledes til henholdsvis spildevandssystemet og vejvandssystemet. Tagvand ledes til kanalerne i Ørestad efter aftale med Vandlauget i Ørestad. Det nyudviklede område skal være medlem af Vandlauget for Ørestad og bidrage til drift og vedligehold af kanalerne i Ørestad.

B.19

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR skal forsyne området med kloak.

Hvis der forinden kan indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, kan byggemodningen foretages af den private part med efterfølgende overtagelse af HOFOR i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”.

Aftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi. Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Ørestadskanalerne.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler