Beauvaisgrunden

Indledning

Borgerrepræsentationen har vedtaget et lokalplanforslaget, som muliggør områdets omdannelse fra erhvervsområde til område med blandet bolig og erhverv.

Status

Projektområdet er beliggende udenfor kloakopland. 

 

 

Plan

Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand. 

 

 

B.4

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR skal forsyne området med kloak.

Hvis der forinden kan indgås aftale mellem HOFOR og berettiget part om byggemodning på privat initiativ, kan byggemodningen foretages af den private part med efterfølgende overtagelse af HOFOR i henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” og ”Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevands København A/S”. Aftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi.

Omfatter projektområdet arealer med mere end én grundejer, vil et spildevandslaug efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen være berettiget part. Kloakering af området kan først igangsættes, når spildevandslaugets vedtægter er godkendt af Københavns Kommune.

Miljøforhold

Kloakeringen vil medføre øgede spildevandsmængder til renseanlægget og øgede regnvandsmængder til Svanemøllebugten via skybrudssystemet. Belastningen af HOFORs fælleskloak  vil mindskes. Der vil derved ske en reduktion af hyppigheden af overløb.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler