A1.6 Supplerende ledning fra Pumpestation Strandvænget til Østbanegade

Indledning

For at undgå udledninger af urenset spildevand - når Lynetteledningen fra Pumpestation Strandvænget til Renseanlæg Lynetten er ude af drift - skal der etableres en alternativ mulighed for bortledning af spildevand fra Strandvængets opland til Lynetten.

Status

Ved driftsstop på Pumpestation Strandvænget, eller når Lynetteledningen fra Pumpestation Strandvænget til Renseanlæg Lynetten er ude af drift, sker der udledning af urenset spildevand til Øresund via U4-ledningen.

Plan

Der etableres en ny supplerende ledning til overpumpning fra Pumpestation Strandvængets til Pumpestation Kløvermarksvejs opland. Herved vil spildevandsstrømmen nordfra i tørvejr kunne dirigeres til Renseanlæg Lynetten i stedet for at blive udledt til Øresund. 

A1.6

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Overpumpningen vil fremover ske til det eksisterende fællessystem i den nordlige ende af Østbanegade på Indre Østerbro og derfra graviteres til Pumpestation Kalkbrænderihavnsgade og via Pumpestation Kløvermarksvej til Renseanlæg Lynetten.  

Der etableres en trykledning fra pumpestationen til Østbanegade. Ledningen bliver dimensioneret til at kunne håndtere tørvejrsflowet til pumpestationen. Ledningen etableres i et tracé i Strandvænget og under jernbanen, hvor en nedlagt fjernvarmekanal benyttes. Derfra forløber tracéet langs jernbanen ved fodboldbanerne på Østre Gasværks grunden.  

Miljøforhold

Etableringen af den supplerende ledning vil betyde, at der ikke sker planlagte udledninger af urenset spildevand fra Pumpestation Strandvænget fremover. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

HOFOR 

20 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme A1 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000eg   Udenbys Klædebo Kvarter       X
6317a   Udenbys Klædebo Kvarter       X
998   Udenbys Klædebo Kvarter       X
1078a   Udenbys Klædebo Kvarter       X
7000av   Udenbys Klædebo Kvarter       X