A1.8 Supplement til Svanemøllen Skybrudstunnel BIR21

Indledning

For at skabe mulighed for at tømme Svanemøllen Skybrudstunnel og samtidig skabe en ny mulighed for at aflede spildevand fra Nordhavn til Renseanlæg Lynetten uden om den eksisterende Lynetteledning, skal der etableres en ny ledning fra Levantkaj i Ydre Nordhavn til Renseanlæg Lynetten.

Status

Svanemøllen Skybrudstunnel er endnu ikke etableret, og der er derfor endnu ikke etableret en mulighed for at tømme den.

Plan

Den fremtidige etablering af Svanemøllen Skybrudstunnel er behandlet i spildevandsplanens projekttillæg 2021 under projektet K1.70 ”Arealreservation og udløbspunkt til Svanemøllen Skybrudstunnel BIR21”. For at sikre, at spildevand fra Svanemøllen Skybrudstunnel kan afledes til Renseanlæg Lynetten, etableres tømmeledningen omfattet af dette projekt A1.8. Ud over tømning af Svanemøllen Skybrudstunnel vil ledningen kunne anvendes til afledning af spildevand fra byudviklingsområderne i Nordhavn og desuden, som ekstra sikkerhed og alternativ til den eksisterende Lynetteledning, til afledning af spildevand fra Pumpestation Strandvænget til Renseanlæg Lynetten.

A1.8

Figur 1. Principielt tracé for projektet er vist med rød-hvid stiplet streg. Overløbs- og udløbsledninger er vist med orange. Øvrige hovedledninger er vist med grøn.

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Der etableres en ny ledning fra Levantkaj til Renseanlæg Lynetten. Ledningen starter ved Skakt Y på Levantkaj, og slutter på Renseanlæg Lynetten. Skakt Y er en afgrening på U4 ledningen, som er etableret i forbindelse med den nylige omlægning af U4 ledningen. Forventet ledningsdimension: Ø 1200-1400 mm. Ledningen etableres ved nedgravning på havbunden på strækningen mellem Levantkaj og Refshaleøen. Tracéet på havbunden er skitseret på figur 1, men er ikke endeligt fastlagt.

 

Ledningen skal benyttes til tømning af Svanemøllen Skybrudstunnel, men kan på sigt evt. også bruges til afledning af spildevand fra Nordhavn til Renseanlæg Lynetten og til afledning af spildevand fra pumpestation Strandvænget til Renseanlæg Lynetten:

 

A) Tømning af Svanemøllen Skybrudstunnel til Lynetten.

B) Afledning af spildevand fra Nordhavn til Renseanlæg Lynetten.

C) Afledning af spildevand fra Pumpestation Strandvænget til Renseanlæg Lynetten.

 

A) indebærer, at der etableres en tømmeledning fra Svanemøllen Skybrudstunnels udløb ved Fiskerihavnen til skakt Y, hvorved der kan pumpes fra Svanemøllen Skybrudstunnel til Lynetten via den nye ledning. Hvis ikke ledningen anlægges, vil Svanemøllen Skybrudstunnel skulle tømmes til Strandvænget med yderligere belastning af Strandvænget og Lynetteledningen til følge.

 

B) indebærer, at den fremtidige spildevandsafledning i Nordhavn afledes i retning mod skakt Y og dermed kan sluttes på ledningen. Dermed kan der afledes spildevand fra byudviklingsområderne i Nordhavn gennem både Lynetteledningen og den nye ledning. Dermed kan planlagte udledninger af spildevand fra Nordhavn undgås i de tilfælde, hvor Lynetteledningen ikke er i funktion.

 

C) indebærer, at der pumpes gennem U4 og den nye ledning fra Strandvænget til Lynetten. Dermed bliver der skabt en yderligere mulighed for afledning af spildevand til Lynetten uden om Lynetteledningen.

 

I driftsfasen forventes der et forøget behov for håndtering af sand, grus mv. Der skal derfor etableres den nødvendige kapacitet til dette.

 

HOFOR vil sammen med BIOFOS undersøge tracé og anlægsmetode samt styringen af ledningens brug, så de samlede omkostninger for både HOFOR og BIOFOS optimeres.

Miljøforhold

Etablering af ledningen medfører i sig selv ikke ændringer i hverken udledte mængder og stofindhold af spildevand eller etablering af nye udledningspunkter. Eventuelle ændringer i mængder og stofindhold i driftsfasen for ledningen vil blive beskrevet i senere tillæg til Spildevandsplanen, når brugen af ledningen er endelig fastlagt.

 

I det omfang ledningen bliver anvendt som redundant afledningsmulighed for spildevand fra Nordhavn, vil den medvirke til at mindske miljøpåvirkningen af Svanemøllehavnen og Øresund ved udledning af spildevand i tilfælde af, at Lynetteledningen er ude af drift.

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter

Anlægsperiode

Anlæg bemærkninger

HOFOR *)

120 mio. kr.

2027-2029

 

*) Dette beløb vil skulle fordeles mellem HOFOR, Novafos (Gentofte og Gladsaxe), Frederiksberg Forsyning og Lyngby-Taarbæk Forsyning, som i dag ejer Lynetteledningen i fællesskab. Fordelingsnøglen vil blive fastlagt i løbet af projekteringen, når funktionen af ledningen er endeligt fastlagt.

Berørte matrikler

Matr.nr.

Ejerlav

Arealerhvervelse

Midlertidig rådigheds-indskrænkning

Permanent rådigheds-indskrænkning

6

Frihavnskvarteret, København

 

 

X

577

Christianshavns Kvarter, København

 

 

X