Kloakering af Hørgården I og II

Indledning

Kloakken i Hørgården I og II er i dårlig stand, og står for at skulle totalrenoveres. I den forbindelse vil KAB etablere en separatkloak som erstatning for den dårlige fælleskloak.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland nr 281, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt på grunden. Regnvandet skal ledes til havnen via skybrudssystemet. Indtil der er etableret en mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

A3.1

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, og der er etableret afledningsmulighed for regnvand, vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

Miljøforhold

Når projektet er gennemført, og der er etableret mulighed for videre afledning af regnvand, vil belastningen på fælleskloakken og renseanlægget blive mindre. Den samlede udledning vil være på 21.500 m3 separat regnvand pr. år. 

Økonomiske forhold

Grundejer, HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr.

Ejerlav

Arealanvendelse

Rådighedsindskrænkning

midlertidig

permanent

138

Eksercerpladsen

 

 

 

142a

Eksercerpladsen

 

 

 

142b

Eksercerpladsen