Kloakering af HF Strandlyst

Indledning

Borgerepræsentationen har med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 besluttet, at 47 varige kolonihaver skal kloakeres, herunder HF Strandlyst.

Status

Projektområdet HF Strandlyst er ukloakeret. Spildevand håndteres lokalt på en række forskellige måder, nedsivning, samletanke m.v.

Plan

Projektområdet skal forsynes af HOFOR. Projektområdet er beliggende på et areal, der er kortlagt som forurenet jord. Der kan derfor ikke planlægges en lokal regnvandshåndtering ved nedsivning, men i stedet kan regnvandet ledes til nærliggende recipienter. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden.

Grundejer skal etablere den interne kloak på grunden. Grundejer udleder regnvandet fra det nordlige opland (4,81 ha) til Stadsgraven via 4 nye regnvandsudløb IH-U447, IH-U448, IH-U449 og IH-U450. Regnvand fra det sydlige opland (3,8 ha) ledes til stik etableret af HOFOR og udledes via UØ119.

Figur 1 Regnvandsoplande            Figur 2 Nye regnvandsudløb

Spildevandet sluttes til de stik ved grundgrænsen, som etableres af HOFOR. Spildevandet vil herefter blive ledt til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Margretheholm.

Når kloakeringen er gennemført vil området fremgå af spildevandsplanen som separatkloakeret.

A5.6

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejer etablerer den interne kloak, der efter HOFORs anvisning sluttes til stik i grundgrænsen. Regnvand og spildevand holdes adskilt indenfor grunden. Regnvand håndteres på to forskellige måder, ved at det nordlige opland ledes til Stadsgraven, mens det sydlige opland ledes til HOFORs regnvandsstik, hvorfra det ledes til Østhavnen via UØ119. Spildevandet fra begge oplande ledes til stik ved grundgrænsen i Forlandet og videre til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Margretheholm.

Miljøforhold

Med etablering af en kloak til afledning af spildevand og regnvand sikres det, at alt spildevand fra kolonihaven håndteres miljømæssigt forsvarligt. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig permanent
23 Amagerbros Kvarter