Kloakering af HF Dan

Indledning

Borgerrepræsentationen har med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 besluttet at kloakere 47 varige kolonihaver over en 10-årig periode. HF Dan er en af disse.

Status

Projektområdet HF Dan er i dag ukloakeret, og spildevand håndteres lokalt på en række forskellige måder, nedsivning, samletanke, campingtoiletter o.l., mens regnvandet nedsives lokalt. 

Der er ikke kortlagt forurenet jord i projektområdet. 

Plan

Projektområdet skal kloakforsynes af HOFOR. Projektområdet skal alene forsynes med spildevandskloak, mens regnvand fortsat skal håndteres lokalt ved nedsivning.

Den interne kloakering forestås af grundejer, DSB, som har givet HF Dan fuldmagt til at varetage ejers rettigheder. HOFOR etablerer det/de fornødne kloakstik mv., hvor spildevandet skal tilsluttes. Spildevandet vil herefter blive ledt til Renseanlæg Damhusåen.

A5.5

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejer skal etablere den interne kloak, som skal tilsluttes stik ved grundgrænsen etableret af HOFOR. Der skal etableres en pumpestation for at føre alt spildevandet til stik ved grundgrænsen. Pumpestationen etableres og drives på privat initiativ.

Når kloakeringen er gennemført vil området fremgå af spildevandsplanen som spildevandskloakeret.

Miljøforhold

Med etablering af en kloak til afledning af spildevand sikres det, at spildevandet fra husene håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
3320a Vigerslev, København