Baneafvanding Vigerslev 1

Indledning

I forbindelse med projektet ”Den nye bane København – Ringsted”, hvor Banedanmark bygger en ny elektrificeret jernbane til højhastighedstog, skal projektområdet ved Vigerslev, hvor banen føres igennem, afvandes for regnvand.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 321, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR, og gennemførelse af projektet ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret. Regnvand som afvandes fra projektområdet vil blive udledt til HOFORs fællesledning via et forsinkelsesbassin. 

B.42

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektområdet løber over en banestrækning på 291 m, hvor der afvandes til HOFORs fællesledning.

Oplandsarealet er cirka 4.600 m2

Der etableres et rørbassin, der via en brønd med en vandbremse på 2 l/s har afledning til HOFORs fællesledning. 

Miljøforhold

Projektet vil ikke medføre en øget belastning af miljøet.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler