A4.1 Arealreservation til Belvedere Bassin II

Indledning

Borgerrepræsentationen har besluttet at der skal opnås tilfredsstillende badevandskvalitet i Frederiksholmsløbet i Sydhavnen. Dette kan ske ved at reducere overløbshyppigheden fra overløbsbygværket UØ79 ved etablering af et bassin.

Status

Der sker i gennemsnit aflastning af fortyndet spildevand fra fælleskloakken til Frederiksholmsløbet 9 gange om året. Når det sker, aflastes der store mængder vand. Der kan i dag ikke bades i denne del af havnen.

Plan

Aflastningshyppigheden for UØ79 skal reduceres sådan, at der opnås tilfredsstillende badevandskvalitet i Frederiksholmsløbet. Reduktionen skal ske i Spildevandsplan 2018’s planperiode. Opnåelse af badevandskvalitet forventes at kunne ske enten ved etablering af bassinkapacitet/hygiejnisering eller separatkloakering i oplandet – eventuelt en kombination af disse metoder.

Foreløbigt er der alene taget stilling til placering af bassinvolumenet, så der nu foretages en arealreservation til formålet.

A4.1

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 5. oktober 2020 at placeringen af bassin II ved Belvedere skal være ved foran H.C. Ørstedværket - se kortudsnit - på Elværksgrunden ved Bertha von Suttners Vej på Enghave Brygge. Denne placering vurderes at være forenelig med at arealet er planlagt anlagt som lokal park, da bassinet ligger under jorden.

Denne arealreservation skal sikre, at HOFOR har mulighed for at projektere anlæggelsen af et underjordisk spildevandsforsinkelsesbassin. Den endelige størrelse på og udformning af bassinet er ikke fastlagt endnu. Når dette sker skal det indarbejdes i spildevandsplanen.

Arealet er i en periode frem til 2023 planlagt benyttet til en midlertidig skole. Anlægget af bassinet kan først ske når skolen er flyttet.

Miljøforhold

Arealreservationen giver ikke anledning til ændrede miljøforhold. 

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger 

HOFOR 

0 mio. kr. 

 - 

Investeringsramme  A4 

Berørte matrikler

Matrikel nummer Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1704a  Udenbys Vester Kvarter      X
1454a  Udenbys Vester Kvarter      X
1454i  Udenbys Vester Kvarter      X
1646  Udenbys Vester Kvarter      X