Dimensionering af udskillere

Olieudskillere, der etableres i Københavns Kommune skal være af typen Klasse 1 lameludskillere og skal dimensioneres til 13 l/s/ha (red).

Beregninger viser, at hvis olieudskilleren dimensioneres sådan, vil stort set alt vand fra "first flush", som er det mest beskidte, ledes gennem olieudskilleren, og dermed blive renset. På grund af udskillerens lange levetid indeholder dimensioneringen en klimafremskrivning, der fremtidssikrer udskilleren.

Opstrøms olieudskilleren skal vandet føres gennem et effektivt sandfang, for at sikre at olieudskilleren fungerer effektivt.

Der henvises til "Rørcenteranvisning 006 om olieudskilleranlæg" og Københavns Kommunes LAR-metodekatalog for baggrundsviden.