K1.79 Del af KV1 Korsager Allé

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har i novenber 2015 besluttet at gennemføre skybrudssikring i Københavns Kommune i løbet af 20 år ved gennemførelse af ca 300 projekter. Et af projekterne er etablering af en skybrudsvej på Korsager Allé.

Status

Området er forsynet af HOFOR og er beliggende i kloakoplandet 376, der er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Damhusåen.

Området er beliggende i skybrudsoplandet København Vest i skybrudsgrenen Korsager Allé. Der er ikke foretaget skybrudssikring i området.

Vejen Åvendingen udgør den længst nedstrøms del af KV1 Korsager Allé, der ligger vest for Frederiksundslinjens banelegeme.

Plan

Området skal fortsat forsynes af HOFOR. Der skal etableres en skybrudsvej og et magasineringsvolumen på grundejerforeningens område som et privat medfinansieringsprojekt efter reglerne herom. 

K1.79

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Grundejerforening Danas Park og HOFOR har indgået en medfinansieringsaftale om etablering af skybrudsprojektet på foreningens område. Projektet består af en skybrudsvej, som har til formål at transportere skybrudsvand ad Åvendingen til en skybrudspark. Skybrudsparken udstyres med opkant sådan at skybrudsvandet kan magasineres i parken. Københavns Kommune etablerer på et senere tidspunkt den sidste del af skybrudstracéet – en overfladeløsning, der leder vandet til Harrestrup Å. 

Projektet udføres på Grundejerforeningen Danas Parks veje – se kortudsnit - og det gennemføres som led i implementeringen af Københavns Kommunes skybrudskonkretisering for København Vest.

 

Miljøforhold

Skybrudsprojektet forventes ikke at medføre ændringer i miljøforholdene.   

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter  

Anlægsperiode  

Anlæg bemærkninger  

HOFOR

Medfinansiering 

 15,5 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme K1 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
Del af 920 Husum     X