Prinsessegade tillæg I

Indledning

Københavns Borgerrepræsentation har den 10. november 2016 vedtaget lokalplan nr. 240 "Prinsessegade tillæg I". Lokalplanen muliggør udvidelse af Christianshavns Skole med nye bygninger.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakoplandet 211C, som er fælleskloakeret. Spildevand og regnvand fra oplandet ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

Plan

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Projektområdet skal separatkloakeres efter det 2-strengede princip for spildevand og regnvand, hvilket medfører, at grundejer skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Indtil der kommer mulighed for videre afledning, er oplandet tilsluttet fælleskloakken, og spildevand og regnvand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej.

B.60

static-map
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Bygherre etablerer den interne kloak, som tilsluttes spildevands- og regnvandsstik efter HOFORs anvisninger. Når kloakeringen er gennemført, vil området fremgå af spildevandsplanen som offentligt kloakeret med hensyn til spildevand og regnvand.  

Miljøforhold

Når projektet er gennemført og der er skabt mulighed for videre afledning af separat regnvand, vil belastning på fælleskloakken blive mindre. Projektet vil bidrage til den samlede udledning med 150 m3 separat regnvand. 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

 

Matr. Nr. Ejerlav Arealervhervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
439

Christianshavn Kvarter